Competències transversals

  Competències transversals de la titulació

  Es defineixen 6 competències transversals generals del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, especificant el seu desenvolupament per a la seva aplicació en les diferents matèries:

  1. Saber emprar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC):

  • 1.1 Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca professional
  • 1.2 Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC)
  • 1.3 Comprendre l'abast, les possibilitats i les limitacions de les aplicacions tecnològiques i els materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport

  2. Desenvolupar habilitats d'adaptació a noves situacions, resolució de problemes i treball autònom:

  • 2.1. Adaptar-se als canvis amb actitud positiva i eficàcia
  • 2.2. Elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
  • 2.3. Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa
  • 2.4. Adoptar una actitud respectuosa i alhora crítica amb els coneixements que es reben
  • 2.5. Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a situacions no ideals
  • 2.6. Comprendre l'abast i les limitacions del mètode i de la informació científica
  • 2.7. Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
  • 2.8. Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
  • 2.9. Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent

  3. Desenvolupar habilitats de relació interpersonal i de comunicació

  • 3.1. Utilitzar un idioma estranger com a eina de relació
  • 3.2. Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, en la promoció dels Drets Humans i en els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics
  • 3.3. Capacitat de col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú
  • 3.4. Exposar adequadament la informació en funció de l'auditori i de les necessitats comunicatives
  • 3.5. Liderar i promoure dinàmiques positives amb i entre els practicants, que permetin la lliure expressió
  • 3.6. Desenvolupar competències relacionades amb la cultura professional afavorint l'entrenament en habilitats comunicatives, de coordinació i relacionals pròpies de cada situació en l'àmbit laboral
  • 3.7. Redactar documents acadèmics, científics i tècnics dels àmbits professionals en què s'ha d'intervenir
  • 3.8. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals

  4. Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional:

  • 4.1. Capacitat de formular, gestionar i dissenyar projectes
  • 4.2. Organitzar eficaçment el procés d'intervenció professional en els diferents àmbits d'aplicació de l'activitat física i de l'esport
  • 4.3. Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit
  • 4.4. Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques
  • 4.5. Capacitat de buscar i integrar nous coneixements

  5. Actuar amb ètica i valors professionals:

  • 5.1. Valorar positivament els principis morals i ètics per millorar l'exercici de la professió
  • 5.2. Practicar exercici físic de forma conscient i quotidiana
  • 5.3. Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població
  • 5.4. Promoure i realitzar actuacions respectuoses amb el medi ambient
  • 5.5. Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic
  • 5.6. Inferir les normes socials i ètiques a les activitats relacionades amb l'exercici professional

  6. Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió

  • 6.1. Reconèixer els requisits jurídics i d'altres condicionants per accedir al mercat laboral, tant al sector públic com al privat
  • 6.2. Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits d'aplicació i de competència
  • 6.3. Adquirir habilitats per a la gestió de grups de treball

   

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya