Perfil del graduat o graduada

  A Catalunya la regulació de l'exercici de les professions de l'àmbit de l'activitat física i de l'esport està establerta per la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (DOGC núm. 5123, pàg. 34361, de 2.5.2008) i BOE núm. 131, divendres 30.5.2008, pp 25140.

  Així, les professions que s'hi regulen engloben els àmbits educatiu no formal*, recreatiu, competitiu i de la gestió esportiva, a cadascun del quals s'ha reconegut una professió. La llei aborda la professió pròpia de l'ensenyament de l'educació física en tots els cicles, les etapes, els graus, els cursos i els nivells en què s'organitza el sistema educatiu.

  La Llei reconeix i regula les professions següents com a pròpies de l'àmbit de l'esport, i en les que té cabuda el graduat o graduada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport:

  a) Professors d'educació física

  b) Animadors o monitors esportius professionals

  c) Entrenadors professionals (referits a un esport específic)

  d) Directors esportius

  Enllaç: Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport:

  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya / PDF

  * A Professor d'Educació Física a Secundària Obligatòria i Formació Professional, s'accedeeix des del Màster de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

   

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya