Accés i proves d'entrada

  Per poder accedir al primer curs del Grau heu de:

  1. Preinscriure-us en alguna de les universitats catalanes.
  2. Haureu de superar unes proves físiques d'aptitud personal (PAP). Si sou esportistes d'elit o d'alt rendiment esteu exempts de realitzar-les.
  3. Superar les proves per l'accés a la Universitat (PAAU).

  Les diferents vies d'accés als estudis de Grau són:

  Vies d'accés Formes d'accés
  Alumnes procedents del Batxillerat LOGSE o COU PAU+PAP
  Alumnes procedents dels cicles formatius de grau superior en l'especialitat d'animació d'activitats físiques i esportives PAP
  Llicenciats i diplomats universitaris PAP
  Alumnes procedents de l'accés a la Universitat per majors de 25 anys Prova d'accés a la Universitat per majors de 25 anys + PAP
  Alumnes procedents de l'accés a la Universitat per majors de 40 anys  

  Després d'haver superat les dues proves d'aptitud sereu admesos en funció del numerus clausus que estableixi l'INEFC en funció de les qualificacions obtingudes a les proves PAAU.

  Proves PAAU

  L'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat s'encarrega de l'organització i del desenvolupament de les PAAU, a les quals poden presentar-se tots els batxillers provinents dels 698 centres de Catalunya. La Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya integra els set coordinadors de les PAAU de totes les universitats públiques catalanes, està presidida per la coordinadora de les PAAU de Catalunya i treballa en col·laboració estreta amb la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

  Per obtenir més informació del procés d'accés podeu consultar l'enllaç següent

  - http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/index.html

   

  Proves PAP (Proves físiques d'aptitud personal)

  - Reglament i descripció de les proves de l'edició del curs 2017-18 


  Ponderació de les matèries per a l'accés a la UdL per al grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

   

  Als estudis de Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport s'accedeix preferentment des de la branca de Ciències de la Salut i per tant s'ha de tenir en compte la ponderació de les matèries de la modalitat de 2n de batxillerat per a l'accés a la UdL per al grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

  L'actual model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAAU i el procediment d’admissió: l'estudiant obté una nota d'admissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès.

   

  La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció. 

  Es calcula amb la fórmula:

  Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2

  M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió
  a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

   

  Branca de Ciències de la Salut

  Matèries de batxillerat

  Ponderació de les matèries de modalitat de 2n

  de batxillerat per a l'accés a la universitat any 2013

  Biologia

  0.2

  Ciències de la Terra i mediambientals

  0.1

  Física

  0.2

  Matemàtiques

  0.2

  Química

  0.2

   

  Quadre de ponderacions de 2014

   

  Dades sobre l'accés als estudis de Grau

  El nombre de places de nou ingrés per als alumnes de 1er curs de Grau i ofertes per l'INEFC de Lleida són 120

   

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya