Matèries del pla d'estudis

  Tipus de matèries del pla d'estudis

  El títol de grau en Ciències de l'Activitat i de l'Esport s'organitza en:

  • Matèries bàsiques, definides pel Reial decret 1393/2007 i relacionades amb la branca de coneixement.
  • Matèries obligatòries, són aquelles que l'INEFC considera que s'han de cursar necessàriament per obtenir la titulació del Grau.
  • Matèries optatives, són definides per cada centre de l'INEFC (Barcelona i Lleida) i l'alumne pot triar quines vol cursar.

  A part d'aquestes matèries l'alumnat tambe haurà d'efectuar obligatòriament:

  • Pràctiques externes, són pràctiques que l'alumne realitza en centres o empreses on es desenvolupen tasques d'ensenyament. L'objectiu d'aquestes pràctiques és que l'alumne adquireixi una experiència directa en qualsevol dels àmbits professionals de l'activitat física i l'esport.
  • Treball final del grau, es tracta d'un treball que l'alumne presentarà i defensarà davant d'un tribunal, el tema del treball és de lliure elecció per l'alumne però sempre relacionat amb els estudis.

   

  Descripció de les matèries de la titulació

  El grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport organitzarà els seus 240 ECTS d'acord amb les matèries següents:

  a. Matèries bàsiques

  • Amb una càrrega creditícia total de 60 ECTS.
  • Les matèries bàsiques del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport seran:
   • Fisiologia (12 ECTS)
   • Anatomia humana (6 ECTS)
   • Física (6 ECTS)
   • Psicologia (12 ECTS)
   • Estadística (6 ECTS)
   • Educació (12 ECTS)
   • Sociologia (6 ECTS)

  b. Matèries obligatòries

  • Amb una càrrega creditícia total de 150 ECTS.
  • Les matèries obligatòries del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport seran:
  • Activitat física i qualitat de vida (18 ECTS)
  • Ensenyament de l'activitat física i de l'esport (12 ECTS)
  • Entrenament esportiu (18 ECTS)
  • Fonaments biològics i mecànics de la motricitat humana (6 ECTS)
  • Fonaments dels esports (54 ECTS)
  • Gestió i recreació esportiva (18 ECTS)
  • Manifestacions de la motricitat humana (24 ECTS)

  c. Matèries optatives

  • Amb una càrrega creditícia total de 12 ECTS.
  • Les matèries optatives del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport seran determinades de forma diferenciada per cada centre de l'INEFC (Barcelona i Lleida).

  d. Pràctiques externes

  • Amb una càrrega creditícia total de 12 ECTS.

  i. Treball fi de grau

  Amb una càrrega creditícia total de 6 ECTS.

   

  Mòduls i matèries de la titulació

   

  MÒDULS MATÈRIES CRÈDITS
  FORMACIÓ BÀSICA
  INTERDISCIPLINÀRIA
  Estadística 6
  Física, Anatomia Humana, Fisiologia, Fonaments biològics i mecànics de la motricitat humana 30
  Psicologia, sociologia 18
  FORMACIÓ BÀSICA EN ACTIVITAT
  FÍSICA I ESPORTS
  Manifestacions de la motricitat humana 24
  Fonaments dels esports 54
  FORMACIÓ APLICADA EN
  L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT
  FÍSICA I DE L'ESPORT
  Educació, Ensenyament de l'activitat física i l'esport 24
  Optativa d'Educació, Ensenyament de l'activitat física i l'esport 6
  FORMACIÓ APLICADA A
  L'ENTRENAMENT ESPORTIU
  Entrenament esportiu 18
  Optativa d'Entrenament esportiu 6
  FORMACIÓ APLICADA EN ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE VIDA Activitat física i qualitat de vida 18
  Optativa d'activitat física i qualitat de vida 6
  FORMACIÓ APLICADA EN
  GESTIÓ I RECREACIÓ
  ESPORTIVA
  Gestió i recreació esportiva 18
  Optativa de Gestió i recreació esportiva 6
  FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA INTEGRADA Pràcticum 12
  Treball fi de carrera 6

  Matèries de la titulació i distribució semestral

   

  1r CURS
  Semestre 1 Semestre 2
  Anatomia aplicada a
  l'activitat física i l'esport
  Fisiologia de
  l'exercici I
  Psicologia de
  l'activitat física i
  l'esport
  Pedagogia i principis didàctics
  de l'AFE
  Manifestacions
  bàsiques de la
  motricitat
  Esports
  col·lectius I
  Esports individuals i
  d'adversari I
  Teoria i pràctica del joc motor
  Anàlisi de l'estructura funcional
  dels esports i estructura de l'exercici físic
  Expressió
  corporal i dansa
  2n CURS
  Semestre 3 Semestre 4
  Fisiologia de
  l'exercici II
  Biomecànica de
  l'activitat física i
    l'esport
  Sociologia i
  història de l'AF i
  l'esport
  Teoria de
  l'entrenament I
  Aprenentatge i
  desenvolupament
  motor
  Esports
  col·lectius II
  Esports individuals i d'adversari II Activitats en el
  medi natural
  Estadística i
  metodologia de la investigació
  en l'AF i l'esport
  Programació de l'ensenyament de l'AF i l'esport
  3r CURS
  Semestre 5 Semestre 6
  Primers auxilis i patologies en l'activitat física i l'esport Teoria de
  l'entrenament II
  Cinesiologia i
  tecnologia de
  l'exercici físic
  Ampliació
  d'esports
  individuals i
  d'adversari
  Ampliació
  d'esports
  col·lectius
  Esports
  emergents
  Principis i bases de
  l'ensenyament
  de l'AF i l'esport Adaptat
  Promoció i
  prescripció
  d'exercici físic
  per a la salut
  Legislació i
  organització de
  l'esport
  Gestió de
  l'esport
  4t CURS
  Semestre 7 Semestre 8
  Nutrició i
  dietètica
  OPTATIVA 1
  (Diferents per
  a Barcelona i
  Lleida)
  Teoria de
  l'entrenament III
  OPTATIVA 2
  (Diferents per
  a Barcelona i
  Lleida)
  Intervenció i
  avaluació de
  l'ensenyament de
  l'AF i l'esport
  PRÀCTICUM
  Ampliació
  d'esports
  emergents
  Lleure i esport TREBALL

   

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya