Reglament del TFG

  Versió en PDF


  GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT

  REGLAMENT DEL TREBALL DE FINAL DE GRAU DE INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA EN EL SEU CENTRE DE LLEIDA, DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

  Aprovat per la Junta de Centre de l’INEFC – Sessió de 20 de juny de 2012

  Article 1. Justificació

  El treball de final de grau (d’ara endavant TFG) és una de les matèries obligatòries incloses en els plans d’estudi de les titulacions de grau d’acord amb l’article 12 del Reial decret 861/2010, del 2 de  juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, del 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. En aquest context, i amb la finalitat d’unificar els criteris i els procediments que garanteixin una actuació homogènia en la planificació i avaluació dels TFG de la titulació en ciències de l’activitat física i l’esport, és convenient establir directrius específiques relatives a la definició, realització, defensa, qualificació i tramitació administrativa d’aquests treballs d’acord amb la normativa general de la UdL i de l’INEFC.

  Article 2. Definició del TFG

  2.1 El TFG suposa la realització per part de l’estudiantat i de manera individual d’un projecte, memòria o estudi original sota la supervisió d’una persona tutora, en el qual s’integren i desenvolupen els continguts formatius rebuts orientats cap a les competències especifiques i transversals que aquesta matèria té adscrites segons el pla d’estudis.

  2.2 Aquest treball pot tractar sobre qualsevol àmbit temàtic aprovat pels departaments amb docència assignada a la titulació corresponent.

  Article 3. Tutoria del TFG

  3.1 Els TFG han d’estar tutoritzats individualment.

  3.2 El professorat tutor ha de pertànyer al col·lectiu Personal docent i investigador que estigui adscrit a algun dels departaments amb docència assignada al grau en Ciències de l’activitat física i l’esport que s’imparteix al centre de Lleida de l’INEFC (UdL).

  3.3 Es pot proposar una persona cotutora externa a l’INEFC Centre de Lleida que haurà de ser titulada universitària i coneixedora de l’àmbit temàtic del treball.

  3.4 Correspon  a la sotsdirecció acadèmica i a la persona coordinadora del grau la designació del professorat tutor, a proposta dels departaments, per a cadascun dels temes.

  3.5 La funció de la tutoria consisteix a orientar l’estudiantat durant la realització del treball, supervisar-lo i vetllar pel compliment dels objectius fixats.

  3.6 La tutoria d’un treball es contempla com una activitat docent del professorat amb una assignació de crèdits segons la normativa vigent de l’INEFC.

   

  Article 4. Requisits per a la matrícula del Treball fi de grau

  L’alumnat es podrà matricular de l’assignatura de Treball fi de grau sempre i quan hagi aprovat un mínim de 150 crèdits. A la vegada caldrà que l’alumnat també estigui matriculat en l’assignatura de pràctiques externes (pràcticum).

   

  Article 5. Assignació del professorat tutor i de l’àmbit temàtic del TFG

  5.1 Abans de l’inici oficial de cada curs acadèmic, la Comissió de Seguiment del Grau (Comissió d’estudis) ha d’aprovar i fer públic un llistat amb els àmbits temàtics i professorat tutor proposats per cadascun dels departaments amb docència assignada a la titulació. El  treball pot tractar sobre qualsevol tema que estigui orientat a l’aplicació de les competències associades a la titulació.

  5.2 En el moment de fer la matrícula del TFG, l’estudiantat podrà indicar la seva preferència de l’àmbit temàtic.

  5.3 La sotsdirecció d’estudis rebrà la proposta i distribució provisional realitzada per l’estudiantat en el moment de la matrícula, que reenviarà als departaments per assignar el professorat a cada àmbit temàtic i ho comunicarà a la comissió de seguiment.

  5.5 La Comissió de seguiment analitzarà i decidirà l’assignació definitiva de l’alumnat, àmbits temàtics i professorat tutor per tal de garantir un repartiment dels TFG entre els departaments implicats en cada grau. La llista definitiva de TFG assignats i professorat tutor es farà pública a la pàgina web del títol de Grau.

  5.6 L’assignació del professorat tutor i temes només tindrà validesa en el curs acadèmic en què es trobi matriculat l’estudiantat.

   

  Article 6. Planificació del TFG

  6.1 Un cop s’hagi fet l’assignació dels temes i el professorat tutor, cal que l’estudiant elabori un pla de treball que inclogui, com a mínim, els objectius, les preguntes clau de l’àmbit temàtic, la metodologia i les fonts que s’empraran en la recollida de dades, els recursos que s’utilitzaran, una revisió bibliogràfica de l’àmbit temàtic, una primera versió del sumari de continguts del TFG i un cronograma amb els terminis de lliurament dels blocs de contingut del sumari.

  6.2 Aquest informe es lliurarà al professorat tutor, com a molt tard, tres setmanes comptades des de la notificació d’assignació de l’àmbit temàtic i tutor o tutora.

   

  Article 7. Desenvolupament del TFG

  7.1 Les activitats formatives del TFG comprendran activitats presencials i no presencials.

  7.2 Les activitats formatives presencials consistiran fonamentalment en tutories individuals o grupals.

   

  Article 8. Dipòsit del TFG

  8.1 Un cop finalitzat el TFG, i sempre que compti amb el vistiplau del tutor o la tutora, l’estudiant ha de fer el dipòsit d’aquest treball a la Secretaria Acadèmica del Centre amb un mínim de 10 dies hàbils d’antelació a la data de defensa del treball.

  8.2 El dipòsit del TFG s’ha de fer durant el mateix curs acadèmic en el qual s’hagi fet la matrícula.

  8.3 En el moment de realitzar el dipòsit l’estudiant ha de lliurar tres exemplars (dels quals almenys un serà en paper) a la secretaria del Centre amb el vistiplau del o la tutora.

  8.4 La Secretaria Acadèmica del Centre segellarà  l’exemplar lliurat i inscriurà el treball al llibre d’entrada de TFG de l’INEFC, Centre de Lleida. La còpia en format electrònic es quedarà a la Secretaria per a la seva possible consulta fins al dia de la defensa del treball davant del tutor o de la tutora.

   

  Article 9. Avaluació del TFG

  L’avaluació del TFG és contínua i inclou la valoració de la planificació i el desenvolupament del treball que faran els tutors o les tutores d’acord amb els criteris d’avaluació que es descriguin en el programa del TFG.  L’avaluació també inclourà la defensa del TFG.

   

  Article 10. Tribunal i defensa del treball

  10.1 La defensa del treball final s’ha de fer en sessió pública, mitjançant l’exposició oral del contingut davant d’un tribunal. La comissió de seguiment del grau farà una proposta de tribunal avaluador del treball final de grau, que haurà d’estar compost per tres professors. El tribunal designarà la presidència, la secretaria i la vocalia. A més a més, es nomenarà una persona suplent per a cada membre del tribunal, que haurà de satisfer els mateixos requisits que la persona titular corresponent.

  10.2 La data, l’hora i el lloc de la defensa els establirà la junta coordinadora de centre constituïda per l’equip directiu, els caps de departament i la persona coordinadora del grau.

  10.3 L’acta de qualificació s’ha de fer pública. En cas que l’estudiant no hagi acabat el projecte durant el temps establert en aquesta normativa, la qualificació serà no presentat i s'haurà de tornar a matricular del projecte.

  10.4 En el cas de qualificació de suspens, l’acta anirà acompanyada d’un informe raonat, per tal que l’alumnat pugui refer el treball corregint les deficiències apreciades. L’alumnat també podrà optar per la realització d’un treball nou. En els dos casos, l’estudiant s’haurà de matricular de nou dels crèdits del Treball fi de grau.

  10.5 En el cas de projectes realitzats en universitats estrangeres, aquests han de ser avaluats a la institució de destinació de l’estudiant. És responsabilitat del sotsdirector acadèmic o sotsdirectora acadèmica i del coordinador o de la coordinadora adaptar la qualificació atorgada.

  Article 11. Propietat intel·lectual i aspectes de confidencialitat

  Des dels centres es pot trametre una còpia dels treballs finals a la biblioteca de la universitat, en format PDF, per tal que puguin ser consultats per la comunitat universitària, amb l’autorització prèvia de qui l’ha realitzat, i respectant en tot cas el seu dret a la propietat intel·lectual. La propietat intel·lectual dels treballs finals de la Universitat de Lleida està regulada per la normativa vigent.

  Article 12. Plagi

  L’INEFC es reserva el dret de comprovar si el treball de qualsevol alumne es producte de plagi. Tots els treballs presentats han d'anar acompanyats d'un full que inclogui el nom i cognoms de l'estudiant, títol del treball de fi de grau, el nom i cognoms del professorat tutor, la data de lliurament i la frase següent:

  "Declaro que sóc autor/a d’aquest treball i en cas que es demostri que això no és cert reconec que podria ser acusat/ada de plagi.”

   

  Tot treball que no es presenti d'acord amb aquest requisit no serà acceptat.

   

  Disposició final

  Els casos particulars no previstos en aquesta normativa seran resolts per la Comissió de Seguiment del Grau corresponent.

   

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya