Informes Comissió SGIQ centre

  Funcions de la Comissió de Garantia de la Qualitat del centre

  a) Elaborar la planificació de l’SGIQ del centre i la política i els objectius de qualitat que
  es fixen en els acords de millora, i proposar-ne l’aprovació a la Junta de Centre.
  b) Difondre la informació respecte a la política i els objectius de qualitat al Centre.
  c) Fer el seguiment de l’eficàcia dels processos a través dels indicadors associats.
  d) Valorar els resultats de les enquestes de satisfacció dels grups d’interès (estudiantat,
  professorat i PAS).
  e) Un cop analitzats els resultats, formular les propostes de millora necessàries per
  garantir la qualitat dels processos que gestiona el centre.
  f) Estudiar la implantació de les propostes de millora de l’SGIQ suggerides per la resta de
  membres del Centre.
  g) Fer el seguiment de l’execució de les propostes de millora aprovades i de les
  actuacions de resposta a suggeriments, queixes i reclamacions.

  Actes de la Comissió de Garantia de la Qualitat del Centre. Junta d'estudis

   

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya