Normativa INEFC

  Aquest apartat conté les diverses normatives que regulen els ensenyaments universitaris dels centres de l'INEF de Catalunya.

  • Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
  • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826, pàg. 3326, de 20.2.2003).
  • Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del suplement europeu al títol.
  • Reial decret 1125/2003, de 5 d'agost, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional.
  • Reial decret 55/2005, 21 de gener, pel qual s'estableix l'estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials de Grau (modificat pel Reial decret 1509/2005).
  • Reial Decret 56/2005, 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau (modificat pel Reial decret 1509/2005).
  • Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Deroga el Reial decret 55/2005 i el Reial decret 56/2005 (sense perjudici del període transitori fins al 2015).
  • Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió en les universitats públiques espanyoles.
  • Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s'actualitzen els annexos del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
  • Ordre EDU/268/2010, d'11 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s'actualitzen els annexos del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
  • Reial decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.
  • Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
  • Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que podran realitzar els que estiguin en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents.
  • Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior.
  • Reial decret 309/2005, de 18 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior.
  • Ordre ECI/1519/2006, d'11 de maig, per la qual s'estableixen els criteris generals per a la determinació i realització dels requisits formatius complementaris previs a l'homologació de títols estrangers d'educació superior.
  • Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

  Informació complementària

   

 

Avís legal | Sobre INEFC | © Institut Nacional d'Educació Física - Generalitat de Catalunya